کلاس حضوری در جستجوی خوشبختی

ماموریت این کلاس چیست؟ خیلی وقتها شده که با خودت تصمیمی گرفتی و گفتی این بار دیگه موفق میشم، این  با همه قبلی ها فرق میکنه ،لیست تمرینهایی که بلد بودی رو اول دفترت نوشتی ،برای خودت تاریخ انتخاب کردی ، ،شاید جسارت بیشتری به خرج دادی و به اطرافیانت گفتی که این بار به تمام آرزوهام میرسم ، به …