تور آموزشی مشهد

صبحانه، ناهار، شام اتوبوس ویژه محیطی آرام توسط اساتید مجموعه همت به عنوان یک مجموعه آموزشی پس از بررسی و نیازسنجی از مخاطبین مجموعه های آموزشی و تربیتی مختلف، اقدام به برنامه ریزی یک تور آموزشی به مقصد مشهد مقدس نمود. تور آموزشی برنامه ریزی شده متفاوت با تورهای سیاحتی و زیارتی ست، چرا که در تور آموزشی علاوه بر …