همت
همه چیز همت نیست
سه راه‌کار طلایی در انتظار توست